• Čeština
  • English

Jste zde

Excerpovaná periodika

 

ČASOPISY

 

1. Acta onomastica. Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [1995] - . ISSN 1211-4413.

Excerpovány roky: 1995-2020 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty 1995-2013. Dostupné z: ujc.avcr.cz 

Časopis z databáze ERIH (kategorie C).

 

2. Acta Universitatis Carolinae. Geographica. Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Praha : Karolinum, 1966- . 2x ročně. ISSN 0300-5402.

Excerpováno od roku: 1966-2004 (Mezinárodní geografická bibliografie-tištěné); 1969-2004 (GEODOC); 1996-1998 (NK); 1966-2020 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Připojeny plné texty 1999-2019/2.

V NK dokončena retrospektivní katalogizace titulu v rámci projektu GEOBIBLINE do databáze ANL.

Časopis z databáze SCOPUS.

 

3. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. Praha : GTA, 1959- . ISSN 0011-8265.

Excerpováno od roku: 1959-2021/1 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Připojeny plné texty 2004-2021/1.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (2015)

 

4. Doprava: čtvrtletní odborná ekonomicko-technická dopravní revue. Praha : Centrum dopravního výzkumu, 1959-2010. ISSN 0012-5520

Excerpováno od roku: 1959-2010 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (pro r. 2010-2013)

Vydávání ukončeno v roce 2010

 

5. Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. Geographia. Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1964-1985.

Excerpováno od roku: 1964-1985 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty.

Vydávání ukončeno v roce 1985

 

6. Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geographica. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001.

Excerpováno od roku: 2001 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty.

 

7. Geodetický a kartografický obzor : Odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.  Praha : Vesmír, 1955-2012. ISSN 0016-7096.

Excerpováno od roku: 1955-2016/1 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Plné texty z let 1913-2015 přístupné on-line zde.

Připojeny plné texty 1955-1979, 2003-2012.

Vydávání tištěné verze časopisu ukončeno v roce 2012. Od roku 2013 vychází časopis pouze elektronicky. Dříve vycházel jako: ZEMĚMĚŘIČSKÝ VĚSTNÍK, 1913-1939,  ZEMĚMĚRIČSKÝ OBZOR - ZEMĚŘICTVÍ, 1940-1954. ISSN 1804-3992.

 

8. Geodetický a kartografický obzor: Recenzovaný odborný a vědecký časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky [online]. Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2013- [cit. 2013-01-07]. ISSN 1805-7446. Dostupné z: egako.eu 

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (2014)

 

9. Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova. Česká geografická společnost. Praha : Česká geografická společnost, 1991- . 5x ročně. ISSN 1210-3004.

Excerpováno od roku: 1991/1992-2019/2020/č. 4 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Připojeny plné texty 1994/1995-2000/2001, 2002/2003-2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016/č. 3

 

10. Geografie : sborník České geografické společnosti. Česká geografická společnost. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1996-. 4x ročně. ISSN 1212-0014. ISSN 1210-115X (chyb.).

Excerpováno od roku: 1996-2021/1 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Připojeny plné texty 1996-2021/1.

Časopis z databáze ISI.                                 

 

11. Geografie. Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra geografie. Brno : Masarykova univerzita, 1967-1999

Excerpováno od roku: 1993-1998 (NK)

Dostupnost online v ČR: databáze: ANL NK. Excerpce MU.

Vydávání ukončeno v roce 1998

 

12. Historická geografie. Praha : Historický ústav ČSAV, 1968- . Vychází nepravidelně. ISSN 0323-0988.

Excerpováno od roku: 1968-1998 retrospektivní katalogizace celá čísla, 1999-2013/1 článková bibliografie (GEOBIBLINE)

Článková bibliografie byla importována z Historického ústavu AV ČR, 1969-2009. Kompletní restrospektivní katalogizace dokončena.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (2014)

 

13. Informace České geografické společnosti. Praha : Česká geografická společnost. Vychází 2x ročně. Vychází od roku 1981-. ISSN 1213-1075.

Excerpováno od roku: 2009-2020/1 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Připojeny plné texty 2009-2019/1.

 

14. Kartografický přehled : časopis pro theoretickou i užitou kartografii : orgán Státní mapové sbírky Československé republiky : vych. 10krát ročně. Praha : Státní mapová sbírka Československé republiky, [1946-196-]. 10x ročně.

Excerpováno od roku: 1946-1960 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty.

Vydávání bylo ukončeno 

 

15. Lidé + země : ročenka populárně vědeckého zeměpisného a cestopisného měsíčníku. Praha : Academia, 1961-1990. 1x ročně. Ročenka nevycházela v letech 1962-1964 a 1966-1973.

Excerpováno od roku: 1961-1990 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Vydávání ukončeno v roce 1990.

 

16. Meteorologické zprávy = Meteorological Bulletin : časopis pro odbornou veřejnost. Praha : Český hydrometeorologický ústav, 1947- . 6x ročně. ISSN 0026-1173.

Článková bibliografie byla importována z Českého hydrometeorologického ústavu, 1947-1991 ; 1947-2019/6 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Připojeny plné texty 2001-2019/6. Dostupné z: www.chmi.cz/

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (2014)

 

17. Mezinárodní politika. Praha : Orbis - Tisková agentura, 1956-1969, 1990- . 1x měsíčně. ISSN 0543-7962.

Excerpováno od roku: 1957-1969 a 1990-2012 (GEOBIBLINE). Přestávky ve vyd.: R. 1970-1989. Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Full text on-line: 2000- současnost. Embargo na poslední rok.

 

18. Mezinárodní vztahy. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1966- . 4x ročně. ISSN 0323-1844.

Excerpováno od roku: 1966-2012/4 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.      
 

  

19. Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Západočeská univerzita. Plzeň : Západočeská univerzita, [1993]-  . Vychází nepravidelně. ISSN 1213-7901.

Excerpováno od roku: 1993-2008 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

 

20. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha : Economia, 1995- . ISSN 1211-0507.

Excerpováno od roku: 1995-2012/9, 2017-2019/8 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

 

21. Moravian Geographical Reports. Brno : Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 1993- . 4x ročně. ISSN 1210-8812.

Excerpováno od roku: 1993-2019/1 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty článků do roku 2018/1-4.    

Časopis z databáze SCOPUS.

Od roku 2014 - impaktovaný časopis (IF=0.341).

 

22. National geographic : Česká republika. Praha : National Geographic ČR, 2002- . 1x měsíčně. ISSN 1213-9394.

Excerpováno od roku: 2002-2011, 2016-2019/5 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

 

23. Nika : časopis pro ochranu přírody a životního prostředí. Praha : Centrum environmentálních studií, 1980- . 1x měsíčně. ISSN 0862-514X.

Excerpováno od roku: 1980-2014/květen (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

 

24. Obec a finance : odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst. Praha : Triada, 1996- . 5x ročně. ISSN 1211-4189.

Excerpováno od roku: 1996-2014 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

 

25. Opera Corcontica. Vrchlabí : Správa Krkonošského parku, 1964- . ISSN 0139-925X.

Excerpováno od roku: 1993; 1997 (NK); 1964-2015 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Připojeny plné texty 1964-2015. Dostupné z: opera.krnap.cz 

 Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (2014)

 

26. Sborník České společnosti zeměvědné. Nákladem České společnosti zeměvědné. Praha : J. Otto, 1895-1920. 1x ročně.

Excerpováno od roku: 1895-1920 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Vydávání ukončeno v roce 1920.

 

27. Sborník Československé společnosti zeměpisné. Praha : Academia, 1921-1938, 1945-1978.

Excerpováno od roku: 1921-1938, 1945-1978 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Vydávání ukončeno v roce 1978.

 

28. Sborník České společnosti zeměpisné. Praha : Česká společnost zeměpisná, 1939-1944.

Excerpováno od roku: 1939-1944 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Vydávání ukončeno v roce 1944.

 

29. Sborník Československé geografické společnosti. Praha : Academia, 1979-1991. 4x ročně

Excerpováno od roku: 1979-1991 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Vydávání ukončeno v roce 1991.

 

30. Sborník České geografické společnosti. Praha : Česká geografická společnost, 1992-1995. 4x ročně

Excerpováno od roku: 1992-1995 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

Vydávání ukončeno v roce 1995.

 

31. Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie-Geologie. Ostravská univerzita. Přírodovědecká fakulta. 1993-2007, [vol.] 136, č. 1- . Ostrava : Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1993- . 1x ročně.

Excerpováno od roku: 1993-1995 (GEOBIBLINE).

 

32. Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis. Geographia. Brno : Universita J.E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, 1971-1990.

Excerpováno od roku: 1971-1990 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty.

Vydávání ukončeno v roce 1990.

 

33. Scripta : a collection of original articles from the Faculty of Science, Masaryk University, Brno. Geography. Brno : Přírodovědecká fakulta [Masarykovy univerzity], 1991-1992.

Excerpováno od roku: 1991-1992 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty.

Vydávání ukončeno v roce 1992.

 

34. Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geography.  Brno : Masaryk University, Faculty of Science, 1994-1998. 

Excerpováno od roku: 1994-1998 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty.

Vydávání ukončeno v roce 1998.

 

35. Sociologický časopis. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1965- . 4x ročně. ISSN 0038-0288.  Plné texty: AV ČR: naskenováno: 1965-1990, jednotlivé strany. Dostupné z: sreview.soc.cas.cz/

Excerpováno pro období: 1965-2020/3 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty 1995-2019/5. Časopis z databáze ISI.                                 

 

36. Statistika : ekonomicko-statistický časopis. Praha : Český statistický úřad, 1965- . 4x ročně. ISSN 0322-788X. Plné texty: Český statistický úřad

Excerpováno od roku: 1990-2012 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty 2005-2009/6. 

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (2014)

 

37. Urbanismus a územní rozvoj. Brno : Ústav územního rozvoje, 1998- . 6x ročně. ISSN 1212-0855.

Excerpováno od roku: 1998-2019/2 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Plné texty připojeny 1999-2017. Půlroční embargo.    

 

38. Veřejná správa. Praha : MV ČR, 1998- . 1x 14 dní. ISSN 1213-6581.

Excerpováno od roku: 1998-2014 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

 

39. Vodní hospodářství : specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství a souvisejících oborech životního prostředí. Praha : Vodní hospodářství, 1995- . ISSN 1211-0760.

Excerpováno od roku: 1995-2016/2. Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Plné texty připojeny 2008-2012.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (2014)

 

40. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, 1959- . ISSN 0322-8916. 

Exceropováno zpětně od roku: 2008-2013/1, 2016-2019/3 (GEOBIBLINE). Plné texty připojeny 2008-2011, 2016-2019/3.

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (2014)

 

41. Vojenský geografický obzor sborník geografické služby AČR. Vojenský topografický ústav. Praha : Ministerstvo obrany ČR, Hlavní úřad vojenské geografie, 2001- . 2x ročně. ISSN 1214-3707. ISSN 1211-0701 (chyb.).

Excerpováno od roku: 2001-2020/2 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty 2003-2019/1.

 

42. Země světazeměpisný a cestopisný měsíčník. Praha : ABC-Info, 2002- . 1x měsíčně. ISSN 1213-8193.

Excerpováno od roku: 2002-2019/11 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena. Připojeny plné texty 2004-2011.

 

43. Zeměpisný sborník. Praha : J. Otto, 1886-1888. 1x měsíčně.

Excerpováno od roku: 1886-1888 (GEOBIBLINE). Kompletní retrospektivní katalogizace dokončena.

 

44. Zeměměřičský obzor. Praha : Spolek čs. inženýrů a techniků, 1940-1950. ISSN 1804-3984.

Vydávání ukončeno v roce 1950. Dříve vycházel jako: Zeměměřičský věstník, ISSN 1804-3976. Dále vycházel jako: Zeměměřictví, ISSN 1804-3992.

Excerpováno od roku: 1940-1950 (GEOBIBLINE). Kompletní katalogizace dokončena. Plné texty dostupné online zde

 

45. Zeměměřičský věstník. Praha : Spolek českých geometrů, 1913-1939. ISSN 1804-3976.

Vydávání ukončeno v roce 1939. Dále vycházel jako: Zeměměřičský obzor, ISSN 1804-3984.

Excerpováno od roku: 1913-1939 (GEOBIBLINE). Kompletní katalogizace dokončena. Plné texty dostupné online zde.

 

46. Zeměměřictví. Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951-1951. Praha : Technicko-vědecké vydavatelství, 1952-1952. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1953-1954. ISSN 1804-3992. 

Vydávání ukončeno v roce 1954. Dříve vycházel jako: Zeměměřičský obzor, ISSN 1804-3984. Dále vycházel jako: Geodetický a kartografický obzor, ISSN 0016-7096.

Excerpováno od roku: 1951-1954 (GEOBIBLINE). Kompletní katalogizace dokončena. Plné texty dostupné online zde.