• Čeština
  • English

Jste zde

Účastníci a spolupracovníci

Redakce databáze:

Řešitel projektu:
PhDr. et Mgr. Eva Novotná, PřF UK

Administrace projektu:
 

 

Další řešitelé: 

(Mgr. Lenka Křížová, PřF UK); Bc. Helena Šimánová, PřF UK;
(Mgr. Marcela Štambachrová); (Bc. Lenka Votýpková); Mgr. Věra Eliášová (Anthová), PřF MU;
RNDr. Vladimír Herber, CSc., PřF MU; Mgr. Pavel Raška, UJEP

 

Další spolupracovníci:

(Bc. Hana Jehlíková, PřF UK;  Bc. Monika Manová, PřF UK); Mgr. Jitka Močičková, PřF UK; Mgr. Kateřina Klívarová, PřF UK; Blanka Šimánová, PřF UK; Mgr. Petr Osoba, PřF UK; Mgr. Michaela Alijonov Hametová, PřF UK; Marika Kováčová, Dis.

 

Plné texty článků poskytly:

Česká geografická společnost (Geografie: sborník České geografické společnosti, Geografické rozhledy)

Český úřad zeměměřický a katastrální (Geodetický a kartografický obzor)

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (Sociologický časopis)

Správa Krkonošského národního parku (Opera Corcontica)

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. (Acta onomastica)

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (Moravian Geographical Reports)

Geografická služba AČR (Vojenský geografický obzor)

Český hydrometeorologický ústav (Meteorologické zprávy)

Český statistický úřad (Demografie)

 

 

 

 

Technická podpora, SW Aleph:
PhDr. Iva Příbramská, ÚVT UK; Jaro Sivák, ÚVT UK; RNDr. Vladimír Pávek, ÚVT UK;  Mgr. Jan Popelka, ÚVT UK

 

WWW a technická podpora:
Mgr. Pavel Dubský, Ph.D., PřF UK

 

Repozitář KAGIK PřF UK:

Ing. Tomáš Bayer PhD.

 

Technická podpora, NK:
Helena Dvořáková, NK ČR

 

Technická podpora, AV:
Mgr. Zdeňka Chmelařová, KNAV ČR; Mgr. Marek Šimáček, KNAV ČR

 

Technická podpora, MU:

PhDr. Hana Vochozková, RNDr. Miroslav Bartošek CSc.

 

Na projektu dále spolupracují:

PhDr. Ivo Brožek, UJEP; Mgr. Pavlína Doležalová, SVKPK;  PhDr. Václava Horčáková, HIÚ AV ČR;

Mgr. Daniel Kindl, NK ČR;  Miloslava Konopáčová, ČHÚ; Marcela Sedláková, ZČU; Ing. Martin Vojnar, VKOL;

Mgr. Martin Krčál DiS., FSV MU; Mgr. Taťána Škarková, MU; Ing. Petr Žabička, MZK; Lenka Burešová; Ing. Věra Mynářová, MZK; Petra Niederlová, DERS;

 

Autorka loga:

MgA. Denisa Cirmaciová

 

Vydavatelka a korektorka knihy:

PhDr. Eva Juláková

Ing. Eva Dibuszová

 

Recenzenti knihy:

Mgr. Martin Kvítek

Prof. Eva Semotanová

 

Oponenti metodiky:

Mgr. Lenka Maixnerová

RNDr. Alena Čejchanová

 

Oponentka projektu

PhDr. Jarmila Okrouhlíková

 

 

Mimořádné poděkování za zásadní podporu projektu vyslovují řešitelé zejména:

Hodnotitelské komisi MK ČR a zejména Mgr. Petře Miturové

PhDr. Bohdaně Stoklasové, ředitelce Úseku novodobých fondů a služeb NK ČR

Mgr. Editě Lichtenbergové, odd. jmenného zpracování OZF NK ČR

PhDr. Ivaně Anděrové, vedoucí odd. analytického popisu NK ČR

Ing. Martinu Lhotákovi, řediteli Knihovny Akademie věd ČR

PhDr. Pavlu Krbcovi, CSc., bývalému řediteli ÚVT UK

RNDr. Štěpánovi Bojarovi, CSc., řediteli ÚVT UK

Doc. RNDr. Vítu Vilímkovi, CSc., bývalému proděkanovi PřF UK

Doc. RNDr. Luďkovi Sýkorovi, PhD., bývalému proděkanovi Geografické sekce PřF UK

Prof. RNDr. Pavlu Kovářovi, CSc., bývalému děkanovi PřF UK

Prof. RNDr. Bohuslavovi Gašovi, CSc., bývalému děkanovi PřF UK