• Čeština
  • English

Jste zde

Fulltextové dokumenty

Monografie/učebnice   Seriály/statistiky   Ročenky

 

Monografie/učebnice

BŘEHOVSKÝ, Martin a Karel JEDLIČKA. Úvod do geografických informačních systémů: přednáškové texty. Redigoval Jiří Šíma. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, [2005]. 116 s. : grafy.

ČERBA, Otakar. Databázové systémy GIS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004.

DRÁPELA, V. et al. Dějiny kartografie: multimediální učebnice. Brno: Geografický ústav PřF MU v Brně, 2005.

Ekohydrologický monitoring vodních toků: v kontextu evropské Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/ES. Milada Matoušková (editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008.

Evolution of Geographical Systems and Risk Processes in the Global Context. Petr Dostál (editor). Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science : P3K, 2008. 171 s. : il.

Geomorphological Variations. Andrew S. Goudie, Jan Kalvoda (editors). Prague: P3K, 2007. 407 s. : il., mapy.

HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: DemoArt pro Univerzitu Karlovu, Přírodovědeckou fakultu, 2005. 147 s. : il., mapy.

KAPLAN, Věroslav et alKartografie a geoinformatika: multimediální učebnice. Brno: Geografický ústav PřF MU v Brně, 2005.

Krajinný ráz v sídlech: sídla v rázu krajiny. Ivan Vorel, Jiří Kupka (editoři). Praha: České vysoké učení technické, 2011. 124 s. ISBN 978-80-01-04908-2. 

Man in the landscape across frontiers. J. Kabrda a I. Bičík (eds.). Prague: Faculty of Science, 2008. ISBN 978-80-86561-80-6.

MARTÍNEK, Karel et al. GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí. Praha: K. Martínek, 2007. 156 s. : barev.il.

MARYÁŠ, Jaroslav a Jiří VYSTOUPIL. Ekonomická geografie: distanční studijní opora: pracovní texty. 1. vyd.  Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 151 s. : tab.

Modelling Environment and Society. Petr Dostál, Jakub Langhammer (editors). Prague: P3K for Charles University in Prague, Faculty of Science, 2007. 283 s. : il., mapy.

Povodně a změny v krajině. Jakub Langhammer (editor). Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007. 350 s. ISBN 978-80-86561-86-8.

Sborník z konference Krajinný ráz 2007. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008.

Sborník z konference Krajinný ráz 2009. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2009.

Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. Jakub Langhammer (editor). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008. 278 s. ISBN 978-80-86561-59-2. 

VACEK, Jiří et al. SVT: společnost, věda a technologie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003.

 

 

Seriály/Statistiky

Česká republika v číslech ... = Czech Republic in figures ... Praha: Český statistický úřad, [1997]-. Plné texty od r. 2004.

Příjmy a životní podmínky domácností ČR v roce ... = Household income and living conditions in the CR ... Praha: Český statistický úřad, [2007]-.

Vývoj obyvatelstva České republiky v roce ... Praha: Český statistický úřad, [1994]-.

 

 Ročenky

Demografická ročenka České republiky ... Praha: Český statistický úřad, [2006]-.

Demografická ročenka krajů ... Praha: Český statistický úřad, [2004]-.

Demografická ročenka měst ... Praha: Český statistický úřad, [2008]-.

Demografická ročenka okresů ... Praha: Český statistický úřad, [2004]-.

Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností ... Praha: Český statistický úřad, [200-]-.

Krajské ročenky. Praha : Český statistický úřad, [2008]. Plné texty za jednotlivé kraje za rok 2008.

NUMERI PRAGENSES ... - Statistická ročenka hl. m. Prahy za rok ... Praha: Český statistický úřad, [1995]-. Plné texty od r. 2003.

Ročenka dopravy České republiky ... = Transport yearbook Czech Republic ... Praha: Centrum dopravního výzkumu, [1996]-. Plné texty od r. 1999.

Zahraniční obchod České republiky. Praha: Český statistický úřad, [2002]-.

Statistická ročenka České republiky ... = Statistical yearbook of the Czech Republic ... Praha: Český statistický úřad, [2004]-. Plné texty od r. 2001.

Statistická ročenka Věda a technologie 2006. Praha: Český statistický úřad, [2006].

Školní statistická ročenka 2008. Praha: Český statistický úřad, [2008].